Tak til

Vedtægter Gudme Svømmeklub

§ 1.

Foreningens navn er Gudme Svømmeklub, Oure.

Foreningen er stiftet d. 13. januar 1988.

Hjemsted er Gudme kommune, nu Svendborg kommune.

§ 2.

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3.

Foreningen er tilsluttet DGI Svendborg og derved undergivet amts foreningens vedtægter.

§ 4.

1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som støttemedlemmer kan optages enhver.

2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 5.

1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer.

2. Formanden som skal være myndig, vælges for 1 år af gangen, alle øvrige for 2 år.

3. Valgbar er ethvert medlem der er fyldt 16 år.

§ 6.

Foreningens bestyrelse fastsætter kontingentet.

§ 7.

1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke foreningen hæfter med den respektive formue.

2. Foreningens medlemmer har ikke nogen forpligtigelse over for foreningen, ud over kontingentforpligtigelsen.

3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af formue eller udbytte af nogen art.

§ 8.

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i september/oktober måned, og indkaldes skriftligt/annonceres i dagspressen med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.

2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

3. Stemmeret har:

A. Aktive fremmødte medlemmer over 14 år.

B. Fremmødte forældre til aktive under 14 år.

C. Svømmelærere og livreddere tilknyttet klubben.

4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

Skriftlig afstemning skal ske, når 1 medlem kræver det.

5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 9.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Forelæggelse af budget.

5. Behandling af forslag.

6. Valg af: a. Formand

b. 3 bestyrelsesmedlemmer.

c. 2 suppleanter.

d. 1 revisor.

e. 1 revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

§ 10.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt forslag herom med dagsorden.

§ 11.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

§ 12.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 13.

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

§ 14.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen skrives under af bestyrelsen senest ved næste møde.

§ 15.

Foreningens regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni, og senest d. 30. september afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

§ 16.

1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne på 2 af hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. (Se indkaldelse § 10)

2. Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af amts foreningen, skal den til den udlevere samtlige herfra modtagne ejendele.

3. Udover det i stk. 2 nævnte, tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Gudme kommune, nu Svendborg kommune. (Fritidsnævnet)